سرود کوهنورد محکم باش

کوهنورد محکم باش
پیروز و پاینده باش
چون قله ها سرسخت و محکم بر حوادث باش
رو در کوه و صحرا جسم و جان را بیارا
بین آبشار زیبارا
در کوهساران شو چون شاهین رزم آرا
تا بنگری ابر و مه و توفان و باران را
شب در بر آتش رقصان تا سحرگاهان
بیدار کن افسانه عهد نیاکان را
کوه و صحرا را با رنج و زحمت طی کن
تا بنگری گوشه ای از رنچ چوپانان را