کوهنوردان ایرانی فاتح قله های ۸۰۰۰ متری

عظیم قیچی ساز بر فراز قله مانسلو

.در این لیست عظیم قیچی ساز با ۱۱ صعود صعود کوهنوردان ایرانی به قله های هشت هزارمتری یکی از افتخارات دنیای کوهنوردی است، در این لیست سعی بر گردآوری نام کوهنوردان ایرانی فاتح یکی از ۱۴ قله ۸۰۰۰ متری شده است.

صعود کوهنوردان ایرانی به قله های هشت هزارمتری یکی از افتخارات دنیای کوهنوردی است، در این لیست سعی بر گردآوری نام کوهنوردان ایرانی فاتح یکی از ۱۴ قله ۸۰۰۰ متری شده است.

در این لیست عظیم قیچی ساز پرافتخارترین ایرانی فاتح قله های ۸۰۰۰ متری  با ۱۱ صعود که بجز اورست باقی آنها بدون استفاده از کپسول اکسیژن صورت گرفته است و نیز به عنوان نخستین ایرانی به قله های آناپورنا I، ماکالو و کانچن چونگا صعود کرده است.

کوهنوردان ایرانی فاتح  اورست به ارتفاع ۸۸۴۸ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ هومن آپرین نوامبر ۱۹۹۰ با تابعیت آمریکایی
۲ جلال چشمه قصابانی همدان ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۷
۳ محمد حسن نجاریان زنجان ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۷
۴ حمید رضا اولنج همدان ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۷
۵ محمد اوراز آذربايجان غربي نقده ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۷
۶ سعید طوسی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۹
۷ لاله کشاورز سيستان و بلوچستان زاهدان ۹ خرداد ۱۳۸۴
۸ فرخنده صادق تهران تهران ۹ خرداد ۱۳۸۴
۹ اقبال افلاکی تهران تهران ۹ خرداد ۱۳۸۴
۱۰ محمود گودرزی چهارمحال و بختياری شهركرد ۹ خرداد ۱۳۸۴
۱۱ جلال چشمه قصابانی همدان ۹ خرداد ۱۳۸۴
۱۲ محمود شعاعی تهران تهران ۹ خرداد ۱۳۸۴
۱۳ رضا زارعی تهران تهران ۹ خرداد ۱۳۸۴
۱۴ رضا بهادرانی كرمانشاه ۹ خرداد ۱۳۸۴
۱۵ عظیم قیچی ساز آذربايجان شرقي تبريز ۹ خرداد ۱۳۸۴
۱۶ عارف گرانمايه تهران تهران ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ مسیر جبهه شمالي اورست
۱۷ نيما يزدی پور تهران تهران ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ مسیر جبهه شمالي اورست
۱۸ مهدی عمیدی خراسان رضوی مشهد ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ بدون استفاده از کپسول اکسیژن
۱۹ حمید دهقان کردستان سنندج ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
۲۰ پروانه کاظمی تهران تهران ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
۲۱ رضا شهلایی کرمانشاه  – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

کوهنوردان ایرانی فاتح  کی ۲ به ارتفاع ۸۶۱۱ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ کاظم فریدیان تهران تهران ۲۹ تیر ۱۳۸۶ بدون استفاده از کپسول اکسیژن
۲ عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز ۱۰ امرداد ۱۳۹۱ بدون استفاده از کپسول اکسیژن

کوهنوردان ایرانی فاتح کانچن چونگا  به ارتفاع ۸۵۸۶ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز ۱۰ امرداد ۹۱  بدون استفاده کپسول اکسیژن
۲ رضا شهلایی کرمانشاه ۳۰ اردیبهشت ۹۲

کوهنوردان ایرانی فاتح  لوتسه به ارتفاع ۸۵۱۶ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ جلال چشمه قصابانی همدان  – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۱
۲ محمد حسن نجاریان زنجان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۱
۴ اکبر مهدی زاده آذربايجان غربي نقده ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۱
۵ رضا بهادرانی كرمانشاه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۱
۶ امین عظیمی آذربايجان غربي نقده ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۱
۷ مقبل هنرپژوه آذربايجان غربي بوكان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۱
۸ اقبال افلاکی تهران تهران ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۱
۹ داود خادم تهران تهران ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۱
۱۰ محمد اوراز آذربايجان غربي نقده ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۱
۱۱ رضا زارعی تهران تهران ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۱
۱۲ حمید ناصری آذربايجان شرقي سراب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۱
۱۳ حسین بهمنیار خراسان شمالی بجنورد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
۱۴ مهدی عمیدی خراسان رضوی مشهد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
۱۵ پروانه کاظمی تهران تهران ۵ خرداد ۱۳۹۱
۱۶ دکتر علیرضا بهپور تهران تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
۱۷ مرتضی رمضانی تهران دماوند ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

کوهنوردان ایرانی فاتح  ماکالو به ارتفاع ۸۴۸۵ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

بدون استفاده کپسول اکسیژن

ماکالو قله فرعي – برج سنگی۱رضا زارعیتهرانتهران۲۳ اردیبهشت  ۱۳۸۰ ۲اقبال افلاکی تهرانتهران۲۳ اردیبهشت  ۱۳۸۰ ۳داود خادمتهرانتهران۲۳ اردیبهشت  ۱۳۸۰ ۴جلال چشمه قصابانیهمدان-۲۳ اردیبهشت  ۱۳۸۰ ۵محمد حسن نجاریانزنجان-۲۳ اردیبهشت  ۱۳۸۰ ۶محمد اورازآذربايجان غربينقده۲۳ اردیبهشت  ۱۳۸۰ ۷اکبر مهدیزادهآذربايجان غربينقده۲۳ اردیبهشت  ۱۳۸۰ ۸حسین مقدمزنجان-۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۹محمود هاشمیتهران-۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

کوهنوردان ایرانی فاتح  چوآيو به ارتفاع ۸۲۰۱ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ ميشا سالكي ۱۹۹۲
۲ مریم خسروی ۲۰۰۶ با تابعت انگلیس
۳ نیما یزدی پور تهران تهران ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹
۴ رضا زارعی تهران تهران ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹
۵  محمد گلپریان همدان ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹
۶ داود خادم تهران تهران ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹
۷ محمد اوراز آذربايجان غربي نقده ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹
۸ اکبر مهدیزاده آذربايجان غربي نقده ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹
۹ جعفر فرجی آذربايجان غربي نقده ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹
۱۰ عظیم قچی ساز آذربایجان شرقی تبريز ۴ مهر ۱۳۹۲ بدون استفاده کپسول اکسیژن

کوهنوردان ایرانی فاتح دائولاگيری به ارتفاع ۸۱۶۷ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ عظيم قيچي ساز آذربایجان شرقی تبريز ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ بدون استفاده کپسول اکسیژن
۲ محمود هاشمي تهران ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
۳ ايرج معاني اردبيل اردبيل ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
۴ سيدواسع سيد موسوي کردستان سنندج ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
۵ مجيد نعمت الهي لرستان اليگودرز ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
۶ مهدی عمیدی خراسان رضوی مشهد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

کوهنوردان ایرانی فاتح  ماناسلو به ارتفاع ۸۱۶۳ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ محمد جعفر اسدی همدان ۲۰ مهر ۱۳۵۵
۲ مهدي عميدي خراسان رضوي مشهد ۷ خرداد ۱۳۸۸
۳ محمد حسن نجاریان زنجان ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
۴ علی بيات‌منش زنجان ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
۵ مجتبی مقدادی زنجان ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
۶ حسين مقدم زنجان ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
۷ سعيد کريمی زنجان ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
۸ کريم بيگدلی تهران تهران ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
۹ علی علیمحمدی مرکزی اراک ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
۱۰ پروانه کاظمی تهران تهران ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
۱۱ محمود هاشمی تهران تهران ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
۱۲ ایرج معانی اردبیل ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
۱۳ امید آمحمدی تهران تهران ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
۱۴ عبدالحسین صالحی البرز کرج ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
۱۵ عظیم قیچی ساز آذربايجان شرقي تبريز ۸ مهر ۱۳۹۱ بدون استفاده کپسول اکسیژن
۱۷ مهدی قلی پور آذربايجان شرقي تبريز ۸ مهر ۱۳۹۱ بدون استفاده کپسول اکسیژن

کوهنوردان فاتح  نانگاپاربات به ارتفاع ۸۱۲۶ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ ليلا اسفندياري تهران تهران ۲۷ تیر ۱۳۸۷
۲ حسين ابوالحسني تهران تهران ۲۷ تیر ۱۳۸۷
۳ سهند عقدايي تهران تهران ۲۷ تیر ۱۳۸۷
۴ كاظم فريديان تهران تهران ۲۷ تیر ۱۳۸۷
۵ احسان پرتوي نيا البرز کرج ۲۷ تیر ۱۳۸۷
۶ عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز ۱۸ تیر ۱۳۸۹

کوهنوردان ایرانی فاتح  آناپورنا به ارتفاع ۸۰۹۱ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

بدون استفاده کپسول اکسیژن

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  گاشربروم ۱ به ارتفاع ۸۰۸۰ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ مهدی اعتمادی فر تهران  تهران ۹ تیر ۱۳۸۶
۲ محمود هاشمی تهران تهران ۱۳ امرداد ۱۳۹۰
۳ عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز ۱۳ امرداد ۱۳۹۰ بدون استفاده کپسول اکسیژن
۴ ایرج معانی اردبیل ۱۳ امرداد ۱۳۹۰
۵ حسین مقدم زنجان ۱۳ امرداد ۱۳۹۰
۶ کوروش نگهبان تهران تهران ۱۳ امرداد ۱۳۹۰
۷ رضا بهادرانی کرمانشاه ۱۰ امرداد ۱۳۹۱
۸ صحبت اله بهادرانی کرمانشاه ۱۰ امرداد ۱۳۹۱

کوهنوردان ایرانی فاتح  برودپیک به ارتفاع ۸۰۵۱ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ مهدی اعتمادی فر تهران تهران ۱۹۹۰
۲ جلال چشمه قصابانی همدان ۹ امرداد ۱۳۸۷ تيم منتخب استان تهران
۳ علي نصيري تهران تهران ۹ امرداد ۱۳۸۷
۴ محمود هاشمي تهران تهران ۹ امرداد ۱۳۸۷
۵ محمد نادريان تهران تهران ۹ امرداد ۱۳۸۷
۶ هادي صابري البرز كرج ۹ امرداد ۱۳۸۷
۷ عظیم قیچی ساز آذربايجان شرقي تبريز ۹ امرداد ۱۳۸۷
۸ محمد نصيری البرز کرج ۹ امرداد ۱۳۸۷ تيم منتخب كارگران
۹ مجيد مهرباني مرکزی اراک ۹ امرداد ۱۳۸۷
۱۰ مهدي سلطاني زنجان ۹ امرداد ۱۳۸۷
۱۱ محمد حسن نجاريان زنجان ۹ امرداد ۱۳۸۷
۱۲ پویا کیوان تهران تهران ۲۷ تیر ۱۳۹۲ تیم باشگاه آرش

در بازگشت از قله، درگذشتند.۱۳آیدین بزرگیتهرانتهران۲۷ تیر ۱۳۹۲۱۴مجتبی جراحیتهرانتهران۲۷ تیر ۱۳۹۲

کوهنوردان فاتح  گاشربروم ۲ به ارتفاع ۸۰۳۴ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ رسول نقوی مازندران كلاردشت خرداد ۱۳۷۶
۲ محمد حسن نجاریان زنجان خرداد ۱۳۷۶
۳ حمید رضا اولنج همدان خرداد ۱۳۷۶
۴ محمود هاشمی تهران تهران ۳۱ تیر ۱۳۹۰
۵ عظیم قیچی ساز آذربايجان شرقی تبریز ۳۱ تیر ۱۳۹۰
۶ حسین مقدم زنجان ۳۱ تیر ۱۳۹۰
۷ لیلا اسفندیاری تهران تهران ۳۱ تیر ۱۳۹۰
۸ مهدی قلی پور آذربايجان شرقی تبریز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۹
قله فرعي گاشربروم ۲
۱ محمد نادريان تهران تهران
۲ مجتبي رحمان نژاد تهران تهران
۳  عليرضا جلالي  آذربايجان شرقي سراب
۴ رضا بهادراني كرمانشاه
۵ ايرج معاني اردبيل
۶ محمد رضا مير احمدي گلستان گرگان
۷ حسين اصغري گلستان گرگان

کوهنوردان فاتح  شیشاپانگما به ارتفاع ۸۰۲۷ متر

ردیف

نام

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

۱ محمد اوراز آذربايجان غربي نقده ۹ خرداد ۱۳۷۹ ابهاماتی در این صعود وجود دارد!
۲ اکبر مهدیزاده آذربايجان غربي نقده ۹ خرداد ۱۳۷۹
۳ داود خادم تهران تهران ۹ خرداد ۱۳۷۹

شيشاپانگما ۸۰۰۸ متر صعود تا قله مركزي

۱ بابك مزارعي ۲۹/۹/۲۰۰۱ ساكن آمريكا

 

منابع:

وبلاگ کوه قاف – رضا زارعی

 کوه نیوز

وبلاگ کوهستان – رامیار

عکس از سایت شخصی عظیم قیچی ساز

 منبع کوهنوردان زرتشتی ایران

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*