بردی از یادم

بردی از یادم دادی بر بادم با یادت شادم
دل به‌تو دادم دردام افتـادم از غم آزادم
دل به‌تو دادم ، فتادم به بند ای‌گل براشک خونینم بخند
سـوزم از سـوز نگاهت هنـوز چشم من باشد به‌راهت هنوز
………………..
  چه شدآن همه پیمان ….. که ازآن لب خندان …..
بشنیدم و هرگز خبری نشد ازآن

کی آیی به برم؟ ای شمع سحرم
دربزمم نفسی بنشین تاج سرم تا ازجان‌گذرم
………………..
پا به سرم نه جان به تنم ده چون به‌سرآمد عمر بی‌ثمرم
نشسته بردل غبار غم زان که من دردیار غم گشته‌ام غمگسار غم
امید اهل وفا تویی رفتـه راه خطـا تـویـی آفت جان ما تویی
………………..
تکرار الف

شاعر : پرویز خطیبی