برنامه های غار نوردی

برنامه سه ماهه پاییز 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
98/9/1غار کلهرود1 روزهکلهرودصادق کابلیغارنوردیغارنوردی