برنامه های دره نوردی

برنامه سه ماهه تابستان 97 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/4/22آموزش1 روزهدره شنیقربانی-حکیمیانفرود و صعودسنگ نوردی-دره نوردی
28الی 97/4/29دره رغز1/5 روزهدارابحکیمیاندره نوردیدره نوردی
8الی 97/6/9تنگ تامرادی2 روزهیاسوحخانم کوشاپیمایش مسیردره نوردی-کوهپیمایی-تفریحی