برنامه های دره نوردی

برنامه سه ماهه تابستان 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
6 الی 98/6/8دره رغز2.5 روزهدارابخانم عسکریدره نوردیدره نوردی