برنامه های دره نوردی

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/1/17آموزش دره نوردی1روزهدره شنیحکیمیانآموزش فرود دره نوردی
97/1/24آموزش دره نوردی1روزهبهارستانحکیمیانآموزش کارگاههادره نوردی
97/2/28آموزش دره نوردیاروزهچشمه لادرحکیمیانآموزشدره نوردی
2الی 97/3/4دره کنت 2/5 روزهبهشهرحکیمیاندره نوردیدره نوردی
97/3/18آموزش دره نوردی1روزهانجلحکیمیانآموزش فرود معلقدره نوردی
97/3/25آموزش دره نوردی1روزهبهارستانحکیمیانآموزش دره نوردی