برنامه های کویرنوردی

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/9/30کویر ورزنه1 روزهورزنهخانم یراقیپیمایش مسیر تفریحی-کویرنوردی