برنامه های کویرنوردی

برنامه سه ماهه پاییز 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
98/9/21کویر خارا1.5 روزهحسن اباد صالح کابلیکویرنوردیکویرنوردی-تفریحی