برنامه های کوهنوردی

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/1/24کرکس (طامه)1روزهنطنزخانم عسگریصعود به قله کوهنوردی
30 الی 97/1/31 97/2/3دوره کوهپیمایی بانوان و آقایان3 روزهاعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردیآموزش
30 الی 97/1/31پهنه حصارخِرونِروتهران خانم کریمیانصعود به قله کوهنوردی
97/2/7برف انبار1روزهقم خانم یراقی صعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
20 الی 97/2/21دوره قطب نما2 روزهاعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردیآموزش
97/2/21کلار1روزهبروجنخانم آنالوییصعود به قله کوهنوردی
26الی 97/2/28خِرونِرو2/5روزهتهرانفروجانیصعود به قله کوهنوردی
3 الی 97/3/4 قزل ارسلان 1/5 روزههمدان بهرامیصعود به قله کوهنوردی
23الی 97/3/26خط راس دنا3/5 روزهسی سختکابلیصعود به قله کوهنوردی
97/3/31 و 97/4/1دوره GPS2 روزهاعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردیآموزش