برنامه های کوهنوردی

برنامه سه ماهه پاییز 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
2 الی 98/8/5تفتان3/5 روزهخاشعشاقیصعود به قله(طرح سیمرغ)کوهنوردی
98/8/24کلاه قاضی1 روزهاصفهاناسدیصعود به قلهکوهنوردی
98/9/15میل1 روزهکوهپایهخانم کریمیانصعود به قلهکوهنوردی