برنامه های کوهنوردی

برنامه سه ماهه تابستان 97 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/4/1کرکس1 روزهنطنزفروجانی زادهصعود به قله کوهنوردی
14الی 97/4/15قاش مستان2 روزهخفرکابلیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
97/4/18صفه0/5 روزهاصفهانشیرانیصعود به قله - پاکسازیکوهنوردی-آموزش
11الی 97/5/12بل1/5 روزهاقلیدخانم یراقیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
15الی 97/5/19علم کوه4 روزهکلاردشتخانم عسگریصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
30الی 97/6/2سبلان3/5 روزهاردبیلبهرامیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
15الی 97/6/16کلونچی1/5روزهچلگردخانم کریمیانصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
97/6/23صفه1 روزهاصفهاناسدیصعود به قلهکوهنوردی-آموزش
27الی 97/6/31تفتان3/5 روزهخاشعشاقیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی