برنامه های کوهنوردی

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/7/6صفه0/5 روزهاصفهانفرزاد عشاقیصعود به قله - پاکسازیکوهنوردی-آموزش
12الی 97/7/13شاهانکوه1/5 روزه1/5 روزهبهرامیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
97/7/20کلاه قاضی1 روزهاصفهاندادخواهصعود به قله - پاکسازیکوهنوردی
9الی 97/8/11شاهوار2/5 روزهسمنانخانم عسگریصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
97/8/25صفه0/5 روزهاصفهاناسدیصعود به قله - پاکسازیکوهنوردی-آموزش
1الی 97/9/4بیرمی3/5 روزهبوشهرعشاقیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی- تفریحی
22الی 97/9/23شیر کوه1/5 روزهیزدکابلیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی