برنامه های کوهنوردی

برنامه سه ماهه تابستان 99 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
11الی 99/04/13زلیخا2/5 روزهکردستانخانم کوشاصعود به قله
(طرح سیمرغ )
کوهنوردی
99/04/20کرکس(مسیر اوره)1 روزهنطنزبهرامیصعود به قلهکوهنوردی
99/04/31 الی
99/05/03
علم کوه3/5 روزهکلاردشتکمالیصعود به قلهکوهنوردی
15الی 99/05/18سبلان3/5 روزهمشکین شهرخانم عسکریصعود به قله
(طرح سیمرغ )
کوهنوردی
99/05/31شاهین1 روزهنطنزاسدیصعود به قلهکوهنوردی
06الی 99/06/09دماوند(شمال شرقی)3/5 روزهناندلکابلیصعود به قله
(طرح سیمرغ )
کوهنوردی
20الی 99/06/21شاهان کوه1/5 روزهفریدونشهردادخواهصعود به قله
(طرح سیمرغ )
کوهنوردی