برنامه های کوهنوردی

برنامه سه ماهه تابستان 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
6 الی 98/4/8شاه البرز (طرح سیمرغ)2.5 روزهطالقانکمالیصعود به قلهکوهنوردی
98/4/21جهان بین1 روزهشهرکردبهرامیصعود به قلهکوهنوردی
2 الی 98/5/4خلنو (طرح سیمرغ)2.5 روزهلالوندادخواهصعود به قلهکوهنوردی
28 الی 98/6/1سیالان (طرح سیمرغ)4.5 روزهتنکابنخانم کوشاصعود به قلهکوهنوردی
18 الی 98/6/21دماوند (شمالی به جنوبی)3.5 روزهناندلکابلیصعود به قلهکوهنوردی
98/6/29مارشنان1 روزهنیسیانخانم یراقیصعود به قلهکوهنوردی