برنامه های تفریحی

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/7/27فریزهند-ابیانه1 روزهنطنزخانم کوشاپیمایش مسیرکوهپیمایی- تفریحی
2الی 97/8/4فیلبند2/5 روزهمازندرانمنیفیپیمایش مسیرکوهپیمایی- تفریحی
15الی 97/8/18هندورابی3/5 روزههرمزگانخانم آقاییپیمایش مسیر تفریحی
1الی 97/9/4بیرمی3/5 روزهبوشهرعشاقیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی- تفریحی
97/9/16حاشیه زاینده رود1 روزهباغ بهادرانخانم محمدیپیمایش مسیرکوهپیمایی- تفریحی
97/9/30کویر ورزنه1 روزهورزنهخانم یراقیپیمایش مسیر تفریحی-کویرنوردی