برنامه های تفریحی

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
7 الی 97/1/12سد دز . دره ارواح . آبشار شوی5/5 روزه دزفولعشاقیمشترک با راسخکوهپیمایی-تفریحی
11الی 97/2/14اورامانات3/5روزهکردستان دادخواهپیمایش مسیر کوهپیمایی-تفریحی