برنامه های تفریحی

برنامه سه ماهه تابستان 99 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
99/04/27درازه رود1 روزهلردگانخانم محمدیپیمایش مسیرکوهپیمایی- تفریحی
23الی 99/05/24آتشگاه1/5 روزهلردگانخانم آقاییپیمایش مسیرکوهپیمایی- تفریحی