برنامه های تفریحی

برنامه سه ماهه تابستان 97 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/4/8مارکده1 روزهسامانخانم محمدیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
97/5/5درازه رود1 روزهلردگاندادخواهپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
25الی 97/5/26کاهکده2 روزهلردگانژیانیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
8الی 97/6/9تنگ تامرادی2 روزهیاسوحخانم کوشاپیمایش مسیردره نوردی-کوهپیمایی-تفریحی