برنامه های کوهپیمایی

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/1/3صفه 0/5 روزه صفهشیرانیدبذار در بهارکوهپیمایی
7 الی 97/1/12سد دز . دره ارواح . آبشار شوی5/5 روزه دزفولعشاقیمشترک با راسخکوهپیمایی-تفریحی
30 الی 97/1/31 97/2/3دوره کوهپیمایی بانوان و آقایان3 روزهاعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردیآموزش
11الی 97/2/14اورامانات3/5روزهکردستان دادخواهپیمایش مسیر کوهپیمایی-تفریحی