برنامه های کوهپیمایی

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
26 الی 97/7/27 و97/7/30دوره آموزشی3 روزاصفهاندوره کوهپیمایی بانوان و آقایانآموزش
97/7/27فریزهند-ابیانه1 روزهنطنزخانم کوشاپیمایش مسیرکوهپیمایی- تفریحی
2الی 97/8/4فیلبند2/5 روزهمازندرانمنیفیپیمایش مسیرکوهپیمایی- تفریحی
97/9/16حاشیه زاینده رود1 روزهباغ بهادرانخانم محمدیپیمایش مسیرکوهپیمایی- تفریحی