برنامه های کوهپیمایی

برنامه سه ماهه تابستان 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
98/4/28درازه رود1 روزهلردگانشیرانیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
17 الی 98/5/21آبشار شیرآباد4.5 روزهگلستانعشاقیپیمایش مسیرکوهپیمایی-جنگل نوردی-تفریحی
98/5/25آبشار طامه1 روزهنطنزخانم محمدیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
98/6/15کرکس (طامه)1 روزهنطنزخانم کریمیانصعود به قلهکوهپیمایی-تفریحی