برنامه های کوهپیمایی

برنامه سه ماهه پاییز 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
98/7/12مارکده1 روزهسامانخانم محمدیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
98/7/19ابیانه و فریزهند1 روزهنطنزخانم کوشاپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
15 الی 98/8/17کال جنی3 روزهطبسخانم اقاییپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
98/9/29جنگل پروز1 روزه لردگانخانم عسکریپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی