برنامه های سنگ نوردی

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/1/17سنگ نوردی 1روزهدره شنیقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/1/24سنگ نوردی1روزهبهارستانقربانی اسپرتسنگ نوردی
97/1/31سنگ نوردی1روزهپلیس راهقربانیدیواره نوردیسنگ نوردی
97/2/7سنگ نوردی1روزهصفهقربانی اسپرتسنگ نوردی
97/2/14سنگ نوردی1روزه کوه سفیدقربانیتمرین اسپرتسنگ نوردی
97/2/21سنگ نوردی1روزه صفهقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/2/28سنگ نوردی1روزه چشمه لادرقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/3/4سنگ نوردی1روزه لاویقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/3/11سنگ نوردی1روزهپلیس راهقربانی دیواره نوردیسنگ نوردی
97/3/18سنگ نوردی1روزهانجلقربانی اسپرتسنگ نوردی
97/3/25سنگ نوردی1روزهبهارستانقربانیتمرین اسپرتسنگ نوردی