برنامه های سنگ نوردی

برنامه های سنگ نوردی پاییز 98

تاریخعنوانسطح برنامهمنطقهتوضیحات
98/7/5سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت
98/8/10سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت
98/9/8سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت