برنامه های سنگ نوردی

برنامه سه ماهه پاییز 97 کارگروه سنگنوردی باشگاه پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/7/6سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/7/13سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیفرود و صعودسنگ نوردی
97/7/20سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/7/27سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/8/4سنگ نوردی1 روزهدره شنیقربانیقربانیسنگ نوردی
97/8/11سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/8/18سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیقربانیسنگ نوردی
97/8/25سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/9/2سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیفرود و صعودسنگ نوردی
97/9/9سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/9/16سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/9/23سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیفرود و صعودسنگ نوردی
97/9/30سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی