برنامه های سنگ نوردی

برنامه سه ماهه تابستان 97 کارگروه سنگنوردی باشگاه پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/4/1سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/4/8سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیفرود و صعودسنگ نوردی
97/4/15سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/4/18سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/4/22آموزش1 روزهدره شنیقربانی-حکیمیانفرود و صعودسنگ نوردی-دره نوردی
97/5/5سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
15الی 97/5/16علم کوه(دیواره)4 روزهکلاردشتقربانیصعود به قلهسنگ نوردی
97/5/26سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/6/2سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیفرود و صعودسنگ نوردی
97/6/9سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/6/16سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/6/23سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیفرود و صعودسنگ نوردی
97/6/30سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی