برنامه های جنگل نوردی

برنامه سه ماهه پاییز 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
24 الی 98/7/27کجور به سی سنگان 3/5 روزه نوشهرمیر صالحیانپیمایش مسیرجنگل نوردی