برنامه های جنگل نوردی

برنامه سه ماهه تابستان 99 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
25الی 99/06/28کلار دشت به کلار آباد3/5 روزهکلاردشتعشاقیپیمایش مسیرجنگل نوردی