برنامه های جنگل نوردی

برنامه سه ماهه تابستان 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
17 الی 98/5/21آبشار شیرآباد4.5 روزهگلستانعشاقیپیمایش مسیرکوهپیمایی-جنگل نوردی-تفریحی