برنامه های جنگل نوردی

برنامه سه ماهه تابستان 99 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
25الی 99/06/28مازیچال به عباس آباد3/5 روزهکلاردشتعشاقیپیمایش مسیرجنگل نوردی