برنامه های غارنوردی

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/1/17آموزش غارنوردی1روزهدره شنیغلامعلیانفرود و صعودغارنوردی
97/3/11غار پریان 1روزهوزوانغلامعلیانغارنوردیغارنوردی
97/3/18آموزش غارنوردی1روزهانجلغلامعلیانفرود و صعودغارنوردی