برنامه های آموزشی

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/1/17آموزش غارنوردی1روزهدره شنیغلامعلیانفرود و صعودغارنوردی
97/1/17آموزش دره نوردی1روزهدره شنیحکیمیانآموزش فرود دره نوردی
97/1/24آموزش دره نوردی1روزهبهارستانحکیمیانآموزش کارگاههادره نوردی
30 الی 97/1/31 97/2/3دوره کوهپیمایی بانوان و آقایان3 روزهاعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردیآموزش
20 الی 97/2/21دوره قطب نما2 روزهاعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردیآموزش
97/2/28آموزش دره نوردیاروزهچشمه لادرحکیمیانآموزشدره نوردی
97/3/18آموزش غارنوردی1روزهانجلغلامعلیانفرود و صعودغارنوردی
97/3/18آموزش دره نوردی1روزهانجلحکیمیانآموزش فرود معلقدره نوردی
97/3/25آموزش دره نوردی1روزهبهارستانحکیمیانآموزش دره نوردی
97/3/31 و 97/4/1دوره GPS2 روزهاعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردیآموزش