برنامه های آموزشی

برنامه سه ماهه تابستان 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
98/4/14آموزش0.5 روزهصفهکمیته فنیآموزش سنگ نوردیسنگ نوردی
98/5/11آموزش0.5 روزهصفهکمیته فنیآموزش سنگ نوردیسنگ نوردی
98/6/22آموزش0.5 روزهصفهکمیته فنیآموزش سنگ نوردیسنگ نوردی