برنامه های آموزشی

دوره های آموزشی پاییز 98 باشگاه پرواز

تاریخعنوانمدتهماهنگی و ثبت نام
1398/07/17 دیواره نوردی3 روزه09367883296 صادق کابلی
1398/08/09کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما2 روزه09397297963 خانم عسکری
1398/08/15 دیواره نوردی3 روزه09367883296 صادق کابلی
1398/09/21کارگاه آموزش GPS2 روزه09397297963 خانم عسکری