برنامه های آموزشی

برنامه سه ماهه تابستان 97 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/4/18صفه0/5 روزهاصفهانشیرانیصعود به قله - پاکسازیکوهنوردی-آموزش
97/4/22آموزش1 روزهدره شنیقربانی-حکیمیانفرود و صعودسنگ نوردی-دره نوردی
97/6/23صفه1 روزهاصفهاناسدیصعود به قلهکوهنوردی-آموزش