جزوات فدراسیونی

۱ مجموعه آئین نامه ها،دستور العمل های برگزاری، مقررات اجرایی و فرمها
۲ دوره مقدماتی جهت یابی، کار با قطب نما و نقشه خوانی
۳ پیشرفته برف (ویرایش تابستان ۹۰)
۴ کارآموزی برف (ویرایش تابستان ۹۰)
۵ مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی – ویژه مربی (ویرایش بهار ۹۰)
۶ مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی – ویژه کارآموز (ویرایش بهار ۹۰)
۷ کارآموزی کوهپیمایی – ویژه مربی (ویرایش بهار ۹۰)
۸ کارآموزی کوهپیمایی – ویژه کارآموز (ویرایش بهار ۹۰)
۹ کارآموزی پیشرفته سنگنوردی
۱۰ تکنیکهای پیشرفته غارنوردی
۱۱ کارآموزی سنگنوردی ویژه کارآموزان
۱۲ مربیگری درجه ۳ یخ و برف
۱۳ مربیگری درجه ۳ سنگنوردی
۱۴ مربیگری درجه ۳ غارنوردی
۱۵ طرح درس مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی ویژه فراگیران مربیگری درجه ۳
۱۶ مبانی تئوری و تکنیکهای مقدماتی غارنوردی ویژه مربیان
۱۷ مبانی تئوری و تکنیکهای مقدماتی غارنوردی ویژه کارآموزان
۱۸ کارآموزی سنگنوردی ویژه مربیان
۱۹ کارآموزی سنگنوردی ویژه کارآموزان
۲۰ کارآموزی برف ویژه مربیان
۲۱ کارآموزی برف ویژه کارآموزان
۲۲ طرح درس پیشرفته برف
۲۳ طرح درس مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی ویژه مربی
۲۴ نكا ت فني
۲۵ اصول و مبانی آموزش داوری صعودهای ورزشی
۲۶ طرح درس دوره مقدماتی کار با GPS
۲۷ طرح درس کارآموزی کوهپیمایی – ویژه کارآموزي