برنامه ها

برنامه سه ماهه بهار 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
28 الی 98/1/4سد دز . دره ارواح . آبشار شوی5/5 روزه دزفولعشاقیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
98/1/2صفه0/5 روزهصفهشیرانیمیعاد در بهارکوهپیمایی
98/1/9حاشیه زاینده رود 1 روزهکرچکانخانم کوشاپیمایش مسیرکوهپیمایی
11 الی 98/1/16چابهار5/5 روزه چابهارعشاقیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
98/1/23دره مویی به لاوه1 روزهاصفهاناسدیصعود به قله (پاکسازی)کوهنوردی
29 الی 98/2/1اورامانات3/5 روزه کردستانعظیمیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
98/2/6آموزش0/5 روزه صفهکمیته فنیآموزش سنگ نوردیسنگ نوردی
98/2/13شنلی (لاله های واژگون )1 روزهدهاقانخانم محمدیصعود به قلهکوهنوردی-تفریحی
98/2/20کرکس1 روزهنطنزخانم یراقیصعود به قلهکوهنوردی
25الی 98/2/27گاوکشان2/5 روزه گلستانکمالیصعود به قله (طرح سیمرغ)کوهنوردی
2الی 98/3/5کمال3/5 روزه تبریزدادخواهصعود به قله (طرح سیمرغ)کوهنوردی
98/3/10دالانکوه1 روزهدارانبهرامیصعود به قلهکوهنوردی
13الی 98/3/17دریاچه سها به آبشار لاتون4/5 روزه اردبیل خانم آقاییجنگل نوردیجنگل نوردی-تفریحی
98/3/24آموزش0/5 روزهصفهکمیته فنیآموزش سنگ نوردیسنگ نوردی
29الی 98/3/31بلقیس2/5 روزه زنجانخانم عسکریصعود به قله (طرح سیمرغ)کوهنوردی