برنامه ها

برنامه سه ماهه تابستان 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
6 الی 98/4/8شاه البرز (طرح سیمرغ)2.5 روزهطالقانکمالیصعود به قلهکوهنوردی
98/4/14آموزش0.5 روزهصفهکمیته فنیآموزش سنگ نوردیسنگ نوردی
98/4/21جهان بین1 روزهشهرکردبهرامیصعود به قلهکوهنوردی
98/4/28درازه رود1 روزهلردگانشیرانیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
2 الی 98/5/4خلنو (طرح سیمرغ)2.5 روزهلالوندادخواهصعود به قلهکوهنوردی
98/5/11آموزش0.5 روزهصفهکمیته فنیآموزش سنگ نوردیسنگ نوردی
17 الی 98/5/21آبشار شیرآباد4.5 روزهگلستانعشاقیپیمایش مسیرکوهپیمایی-جنگل نوردی-تفریحی
98/5/25آبشار طامه1 روزهنطنزخانم محمدیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
28 الی 98/6/1سیالان (طرح سیمرغ)4.5 روزهتنکابنخانم کوشاصعود به قلهکوهنوردی
6 الی 98/6/8دره رغز2.5 روزهدارابخانم عسکریدره نوردیدره نوردی
98/6/15کرکس (طامه)1 روزهنطنزخانم کریمیانصعود به قلهکوهپیمایی-تفریحی
18 الی 98/6/21دماوند (شمالی به جنوبی)3.5 روزهناندلکابلیصعود به قلهکوهنوردی
98/6/22آموزش0.5 روزهصفهکمیته فنیآموزش سنگ نوردیسنگ نوردی
98/6/29مارشنان1 روزهنیسیانخانم یراقیصعود به قلهکوهنوردی

 

برنامه های سنگ نوردی تابستان 98

تاریخعنوانسطح برنامهمنطقهتوضیحات
98/4/14سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت
98/4/25سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت
98/5/4سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت
98/5/11سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت
98/5/15سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت
98/6/1سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت
98/6/26سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت