برنامه ها

برنامه سه ماهه تابستان 97 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/4/1کرکس1 روزهنطنزفروجانی زادهصعود به قله کوهنوردی
97/4/8مارکده1 روزهسامانخانم محمدیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
14الی 97/4/15قاش مستان2 روزهخفرکابلیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
97/4/18صفه0/5 روزهاصفهانشیرانیصعود به قله - پاکسازیکوهنوردی-آموزش
97/4/22آموزش1 روزهدره شنیقربانی-حکیمیانفرود و صعودسنگ نوردی-دره نوردی
28الی 97/4/29دره رغز1/5 روزهدارابحکیمیاندره نوردیدره نوردی
97/5/5درازه رود1 روزهلردگاندادخواهپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
11الی 97/5/12بل1/5 روزهاقلیدخانم یراقیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
15الی 97/5/19علم کوه4 روزهکلاردشتخانم عسگریصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
15الی 97/5/19علم کوه(دیواره)4 روزهکلاردشتقربانیصعود به قلهسنگ نوردی
25الی 97/5/26کاهکده2 روزهلردگانژیانیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
30الی 97/6/2سبلان3/5 روزهاردبیلبهرامیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
8الی 97/6/9تنگ تامرادی2 روزهیاسوحخانم کوشاپیمایش مسیردره نوردی-کوهپیمایی-تفریحی
15الی 97/6/16کلونچی1/5روزهچلگردخانم کریمیانصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
97/6/23صفه1 روزهاصفهاناسدیصعود به قلهکوهنوردی-آموزش
27الی 97/6/31تفتان3/5 روزهخاشعشاقیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی

 

برنامه سه ماهه تابستان 97 کارگروه سنگنوردی باشگاه پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/4/1سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/4/8سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیفرود و صعودسنگ نوردی
97/4/15سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/4/18سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/4/22آموزش1 روزهدره شنیقربانی-حکیمیانفرود و صعودسنگ نوردی-دره نوردی
97/5/5سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
15الی 97/5/16علم کوه(دیواره)4 روزهکلاردشتقربانیصعود به قلهسنگ نوردی
97/5/26سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/6/2سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیفرود و صعودسنگ نوردی
97/6/9سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/6/16سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/6/23سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیفرود و صعودسنگ نوردی
97/6/30سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی