برنامه ها

برنامه سه ماهه پاییز 98 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
98/7/5آموزش0.5 روزهصفهبهرامیآموزش سنگ نوردیسنگ نوردی
98/7/12مارکده1 روزهسامانخانم محمدیپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
98/7/19ابیانه و فریزهند1 روزهنطنزخانم کوشاپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
24 الی 98/7/27کجور به سی سنگان 3/5 روزه نوشهرمیر صالحیانپیمایش مسیرجنگل نوردی
2 الی 98/8/5تفتان3/5 روزهخاشعشاقیصعود به قله(طرح سیمرغ)کوهنوردی
98/8/10آموزش0.5 روزهصفهبهرامیآموزش سنگ نوردیسنگ نوردی
15 الی 98/8/17کال جنی3 روزهطبسخانم اقاییپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی
98/8/24کلاه قاضی1 روزهاصفهاناسدیصعود به قلهکوهنوردی
98/9/1غار کلهرود1 روزهکلهرودصادق کابلیغارنوردیغارنوردی
98/9/8آموزش0.5 روزهصفهبهرامیآموزش سنگ نوردیسنگ نوردی
98/9/15میل1 روزهکوهپایهخانم کریمیانصعود به قلهکوهنوردی
98/9/21کویر خارا1.5 روزهحسن اباد صالح کابلیکویرنوردیکویرنوردی-تفریحی
98/9/29جنگل پروز1 روزه لردگانخانم عسکریپیمایش مسیرکوهپیمایی-تفریحی

 

برنامه های سنگ نوردی پاییز 98

تاریخعنوانسطح برنامهمنطقهتوضیحات
98/7/5سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت
98/8/10سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت
98/9/8سنگ نوردیمبتدی - متوسطاصفهانتمرین اسپرت

 

دوره های آموزشی پاییز 98 باشگاه پرواز

تاریخعنوانمدتهماهنگی و ثبت نام
1398/07/17 دیواره نوردی3 روزه09367883296 صادق کابلی
1398/08/09کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما2 روزه09397297963 خانم عسکری
1398/08/15 دیواره نوردی3 روزه09367883296 صادق کابلی
1398/09/21کارگاه آموزش GPS2 روزه09397297963 خانم عسکری