برنامه ها

برنامه سه ماهه بهار 97 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخ عنوان مدتمنطقهسرپرست توضیحات
97/1/3صفه0/5 روزه صفهشیرانیدیدار در بهار
7 الی 97/1/12 سد دز . دره ارواح . آبشار شوی 5/5 روزه دزفولعشاقیپیمایش مسیر
97/1/24کرکس (طامه)1 روزه نطنزخانم عسگری صعود به قله
30 الی 97/1/31پهنه حصار1/5 روزه تهران خانم کریمیانصعود به قله
97/2/7برف انبار1 روزه قمخانم یراقی صعود به قله (طرح سیمرغ )
11الی 97/2/14اورامانات3/5 روزه کردستان دادخواهپیمایش مسیر
97/2/21کلار1 روزهبروجنخانم آنالوییصعود به قله
26 الی 97/2/28خِرونِرو2/5 روزه تهران فروجانیصعود به قله
2الی97/3/4دره کنت 2/5 روزهبهشهرحکیمیاندره نوردی
3 الی 97/3/4قزل ارسلان 1/5 روزه همدانبهرامیصعود به قله
97/3/11غار پریان 1 روزه وزوانغلامعلیانغارنوردی
13 الی 97/3/17نئور به سوباتان4/5 روزهاردبیل خانم کوشاپیمایش مسیر
23 الی 97/3/26خط راس دنا3/5 روزه سی سختکابلیصعود به قله

 

برنامه سه ماهه بهار 97 کارگروه سنگنوردی باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتسطح برنامهمنطقهتوضیحات
97/1/17سنگ نوردی 1روزهمتوسطدره شنیاسپرت
97/1/24سنگ نوردی 1روزهمبتدی - متوسطبهارستاناسپرت
97/1/31سنگ نوردی 1روزهمبتدی - متوسطپلیس راهدیواره نوردی
97/2/7سنگ نوردی 1روزهمبتدی - متوسطصفهاسپرت
97/2/14سنگ نوردی 1روزهمبتدی - متوسطکوه سفیدتمرین اسپرت
97/2/21سنگ نوردی 1روزهمبتدی - متوسطصفهاسپرت
97/2/28سنگ نوردی 1روزهمبتدی - متوسطچشمه لادراسپرت
97/3/4سنگ نوردی 1روزهمبتدی - متوسطلاویسپرت
97/3/11سنگ نوردی 1روزهمبتدی - متوسطپلیس راهدیواره نوردی
97/3/18سنگ نوردی 1روزهمتوسطانجلاسپرت
97/3/25سنگ نوردی1روزهمبتدی - متوسطبهارستانتمرین اسپرت

 

برنامه سه ماهه بهار 97 کارگروه غارنوردی باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمکانتوضیحات
97/1/17آموزش غارنوردی1 روزهدره شنیفرود و صعود
97/3/11غار پریان1روزهوزوانغار نوردی
97/3/18آموزش غارنوردی1روزهآنجلفرود و صعود

 

برنامه سه ماهه بهار 97 کارگروه دره نوردی باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمکانتوضیحات
97/1/17 آموزش دره نوردیاروزهدره شنیآموزش فرود
97/1/24 آموزش دره دره نوردیاروزهبهارستانآموزش کارگاهها
97/2/28 آموزش دره دره نوردیاروزهچشمه لادرآموزش
2 الی 97/3/4دره کنت 2/5 روزه بهشهردره نوردی
97/3/18 آموزش دره نوردیاروزهانجلآموزش فرود معلق
97/3/25 آموزش دره نوردیاروزهبهارستانآموزش

 

دوره های آموزشی بهار 97 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخمدتعنوان تلفن هماهنگی ۰۹۱۳۱۸۸۵۷۹۷ فروجانی زاده
30 الی 97/1/31 و97/2/33 روزدوره کوهپیمایی بانوان و آقایاناعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردی
20 الی 97/2/212 روزهدوره قطب نمااعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردی
97/3/31 و 97/4/12 روزهدوره GPSاعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردی