برنامه ها

برنامه سه ماهه پاییز 97 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدت منطفهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/7/6صفه0/5 روزهاصفهانفرزاد عشاقیصعود به قله - پاکسازیکوهنوردی-آموزش
12الی 97/7/13شاهانکوه1/5 روزهفریدونشهربهرامیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
97/7/20کلاه قاضی1 روزهاصفهاندادخواهصعود به قله - پاکسازیکوهنوردی
97/7/27فریزهند-ابیانه1 روزهنطنزخانم کوشاپیمایش مسیرکوهپیمایی- تفریحی
2الی 97/8/4فیلبند2/5 روزهمازندرانمنیفیپیمایش مسیرکوهپیمایی- تفریحی
9الی 97/8/11شاهوار2/5 روزهسمنانخانم عسگریصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
15الی 97/8/18هندورابی3/5 روزههرمزگانخانم آقاییپیمایش مسیر تفریحی
97/8/25صفه0/5 روزهاصفهاناسدیصعود به قله - پاکسازیکوهنوردی-آموزش
1الی 97/9/4بیرمی3/5 روزهبوشهرعشاقیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی- تفریحی
97/9/9غار کلهرود1 روزهمورچه خورتشیرانیغارنوردیغارنوردی
97/9/16حاشیه زاینده رود1 روزهباغ بهادرانخانم محمدیپیمایش مسیرکوهپیمایی- تفریحی
22الی 97/9/23شیر کوه1/5 روزهیزدکابلیصعود به قله (طرح سیمرغ )کوهنوردی
97/9/30کویر ورزنه1 روزهورزنهخانم یراقیپیمایش مسیر تفریحی-کویرنوردی

 

برنامه سه ماهه پاییز 97 کارگروه سنگنوردی باشگاه پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/7/6سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/7/13سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیفرود و صعودسنگ نوردی
97/7/20سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/7/27سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/8/4سنگ نوردی1 روزهدره شنیقربانیقربانیسنگ نوردی
97/8/11سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/8/18سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیقربانیسنگ نوردی
97/8/25سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/9/2سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیفرود و صعودسنگ نوردی
97/9/9سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/9/16سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی
97/9/23سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیفرود و صعودسنگ نوردی
97/9/30سنگ نوردی1 روزهاصفهانقربانیاسپرتسنگ نوردی

 

دوره های آموزشی پاییز 97 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخمدتعنوان تلفن هماهنگی ۰۹۱۳۱۸۸۵۷۹۷ فروجانی زاده
26 الی 97/7/27 و97/7/303 روزدوره کوهپیمایی بانوان و آقایاناعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردی
17 الی 97/8/182 روزهدوره قطب نمااعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردی
97/8/29 و 97/8/302 روزهدوره GPSاعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردی

 

کارگروه دوچرخه سواری باشگاه پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/8/11دوچرخه سواری7 الی 10 صبحاصفهانمهدی کریم زادهحرکت از پل خواجو به سمت ناژوانورزشی تفریحی
97/8/18دوچرخه سواری کویر ورزنه1 روزهاصفهان ورزنهمهدی کریم زادهتور تفریحی دوچرخه سواری کویر تپه های شنی ورزنهورزشی دوچرخه سواری تفریحی
97/8/25دوچرخه سواری7 الی 10 صبحاصفهانمهدی کریم زادهحرکت از پل خواجو به سمت ناژوانورزشی تفریحی
97/9/2دوچرخه سواری7 الی 10 صبحاصفهانمهدی کریم زادهحرکت از پل بزرگمهر به سمت باغ فدکورزشی تفریحی
97/9/9دوچرخه سواری7 الی 10 صبحاصفهانمهدی کریم زادهحرکت از پل خواجو به سمت ناژوانورزشی تفریحی
97/9/16دوچرخه سواری7 الی 10 صبحاصفهانمهدی کریم زادهحرکت از پل بزرگمهر به سمت کوه نخودی شهر رویاهاورزشی تفریحی
97/9/23دوچرخه سواری7 الی 10 صبحاصفهانمهدی کریم زادهحرکت از پل خواجو به سمت ناژوانورزشی تفریحی
97/9/30دوچرخه سواری کویر ورزنه1 روزهاصفهان ورزنهمهدی کریم زادهتور تفریحی دوچرخه سواری کویر تپه های شنی ورزنهورزشی دوچرخه سواری تفریحی
97/10/7دوچرخه سواری7 الی 10 صبحاصفهانمهدی کریم زادهحرکت از پل خواجو به سمت ناژوانورزشی تفریحی
97/10/14دوچرخه سواری7 الی 10 صبحاصفهانمهدی کریم زادهحرکت از پل بزرگمهر به سمت کوه نخودی شهر رویاهاورزشی تفریحی
97/10/21دوچرخه سواری7 الی 10 صبحاصفهانمهدی کریم زادهحرکت از پل خواجو به سمت ناژوانورزشی تفریحی
97/10/28دوچرخه سواری7 الی 10 صبحاصفهانمهدی کریم زادهحرکت از پل بزرگمهر به سمت باغ فدکورزشی تفریحی