برنامه ها

برنامه سه ماهه زمستان 97 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخعنوانمدتمنطقهسرپرستتوضیحاتنوع برنامه
97/10/07دماب1 روزهعلویجه خانم کریمیانصعود به قلهکوهنوردی
97/10/14آموزش0.5 روزهصفهکمیته فنیآموزشآموزش - سنگنوردی
19 الی 97/10/21تشگر2.5 روزهبندرعباسکابلیصعود به قله(طرح سیمرغ)کوهنوردی
97/10/28پیست اسکی1 روزهفریدون شهردادخواهتفریحیتفریحی
4 الی 97/11/05الوند1.5 روزههمدانبهرامیصعود به قلهکوهنوردی
97/11/12شاهکوه1 روزهمرغخانم یراقی صعود به قلهکوهنوردی
18 الی 97/11/22جزیره هرمز،قشم و هنگام4.5 روزههرمزگانعشاقیپیمایش مسیرتفریحی
97/11/26لادر1 روزهخمینی شهرکمالیصعود به قلهکوهنوردی
2 الی 97/12/3توچال1.5 روزهتهران خانم عسگریصعود به قلهکوهنوردی
97/12/10غار نخجیر و آبگرم محلات1 روزهمحلات خانم محمدیغارنوردیغارنورذی - تفریحی
97/12/17خانه سالمندان0.5 روزهاصفهانژیانیبازدیدبازدید
97/12/24کرگز1 روزهکامومیر صالحیانصعود به قلهکوهنوردی